Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Úvodní ustanovení

I.1.      Provozovatelem webových stránek www.plemo.cz je obchodní společnost Plemo, a.s., IČ:25519409  DIČ CZ25519409 se sídlem Zarybník č.p. 516,594 42 Měřín , společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl B vložka 2565 (dále také společnost, správce)

I.2.      Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka www.plemo.cz nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů a níže Vás informujeme o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

I.3.      Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

I.4.      Správcem osobních údajů je obchodní společnost Plemo, a.s., IČ: 25519409 DIČ CZ25519409 se sídlem Zarybník č.p. 516, 594 42 Měřín, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl B vložka 2565.

I.5.      Kontaktní údaje správce jsou: adresa Zarybník č.p. 516, 594 42 Měřín, e- mail: plemo@agro-merin.cz.cz tel. číslo: 602 739 735.

 

II.

Rozsah zpracování osobních údajů, účel a právní titul zpracování osobních údaj

II.1.     Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresy), údaje o poskytovaných službách, údaje z komunikace mezi společností a subjekty údajů.

II.2.     Osobní údaje zpracováváme především k následujícím účelům: plnění smluvních povinností, plnění právních povinností, plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti.

Prostřednictvím webových stránek lze odeslat objednávku na dodávku zboží, tedy pro uzavření a splnění smlouvy o dodání zboží potřebujeme Vaše osobní údaje, které je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a dalšího plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a společností dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. V případě, že u společnosti učiníte objednávku, která je akceptována, ukládáme Vámi zadané údaje (především jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) do registru zákazníků pro další případné obchody.

II.3.     Společnost zpracovává osobní údaje i k jiným účelům (např. marketingovým), avšak jen na základě souhlasu subjektu údajů. Poskytnutí souhlasu a osobních údajů je k těmto jiným účelům zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat viz odst. V.4. Pakliže si u společnosti zakoupíte zboží, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie zboží, které jste si u nás zakoupili, zajímat. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v emailech (proklikem na odkaz v obchodním sdělení) nebo zasláním zprávy na marketing@agro-merin.cz

II.4.     Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

II.5.     Výše uvedené nevylučuje možnost správce zpracovávat některé osobní údaje i pro jiné účely, než byly shromážděny, především z důvodu ochrany oprávněných zájmů správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. V případě, že osobní údaje budou zpracovávány i pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne správce subjektu údajů informace o zpracování pro tento jiný účel ještě před uvedeným dalším zpracováním. Těmito oprávněnými zájmy správce jsou především: ochrana majetku správce, vymáhání případných pohledávek správce (např. neuhrazení kupní ceny). Subjekt údajů má v případě zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů správce právo vznést vůči správci námitku proti tomuto zpracování dle čl. 21 Nařízení. Správce v případě vznesení této námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

III.

Soubory cookies

III.1.    Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

zapamatování si přihlášeného uživatele;

uskutečňování přidávání do košíku a objednávání;

komfortní funkce webu;

anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;

zákaznický chat;

získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a

personalizace zobrazování reklam.

III.2.    Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

III.3.    Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

III.4.    Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

 

IV.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

IV.1.   Vaše osobní údaje bude společnost jako správce zpracovávat. Vaše osobní údaje může společnost za výše uvedenými účely předat svým subdodavatelům, aby pro ni provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

externímu účetnímu nebo daňovému poradci, auditorovi;

externímu právnímu zástupci;

osobám poskytujícím subjektu serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

státním institucím na základě zákona;

IV.2. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. Zpracovávané osobní údaje nebudou podléhat jakémukoliv rozhodování na bázi čistě automatizovaného zpracování (tedy nebudou vyhodnocovány či jinak zpracovávány čistě jen výpočetní technikou).

 

V.

Doba zpracování osobních údajů

V.1.     Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

V.2.     Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 10 let.

V.3.     Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu jejich nezbytnosti pro plnění závazků ze smlouvy, pro naplnění oprávněného zájmu správce, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost plnění ze smlouvy.

V.4.   Pokud bude správce zpracovávat osobní údaje na základě Vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, má subjekt údajů (tedy Vy) právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat způsobem, kterým byl Vámi udělen, popřípadě osobně na adrese adresa Zarybník č.p. 516, 594 42 Měřín, písemně na téže adrese nebo prostřednictvím emailové adresy plemo@agro-merin.cz. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno správci, může správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

 

VI.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

VI.1.   Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

a) PRÁVO NA PŘÍSTUP k osobním údajům u společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může subjekt požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

b) PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů, což znamená, že můžete požádat subjekt o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

c) PRÁVO NA VÝMAZ osobních údajů, což znamená, že subjekt musí vymazat Vaše osobní údaje pokud:

(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování,

(ii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

(iii) zpracování je protiprávní nebo

(iv) to ukládá zákonná povinnost.

d) PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) subjekt již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, kdy subjekt může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

e) PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, jeli to technicky proveditelné, máte právo, aby subjekt tyto údaje předal jinému správci.

f) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že subjekt osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

VI.2.   Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u subjektu buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese plemo@agro-merin.cz.

VI.3.   Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VI.4.   V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese plemo@agro-merin.cz.

Řeznictví a uzenářství Měřín je členem zemědělské skupiny AGRO–Měřín, a.s., produkující kvalitní tuzemské potraviny

Vyšlechtěno v

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies